Privacy verklaring

Persoonsgegevens die verwerkt worden
AsmaraKlank verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres

Consulten/begeleidingstrajecten
AsmaraKlank verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw begeleiding.
Bij consulten/begeleidingstrajecten kan om meer gegevens worden gevraagd (bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of tijdens een gesprek). Dit zijn alleen zaken die van belang zijn in het kader van de samenwerking. Alles wat schriftelijk of mondeling is gedeeld blijft bij AsmaraKlank. Mocht het nodig of zinvol zijn de informatie te delen met een derde partij, dan gebeurt dat alleen na uw toestemming.

Waarom AsmaraKlank gegevens nodig heeft
AsmaraKlank verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Het afhandelen van uw betaling
Het verzenden van een factuur
Verzenden van de nieuwsbrief
Het maken van afspraken
Het bijhouden van aantekeningen om het resultaat van de begeleiding te kunnen volgen

Bewaarperiode persoonsgegevens
AsmaraKlank zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijn wordt gehanteerd: 7 jaar.

Delen van gegevens
AsmaraKlank deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van AsmaraKlank gegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@asmaraklank.nl. AsmaraKlank zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Het is voor AsmaraKlank niet mogelijk om de door Mailchimp, WordPress en voor Google Analytics verzamelde informatie te wijzigen of verwijderen.

Beveiliging
AsmaraKlank neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@asmaraklank.nl.

Veranderingen in de Privacy Verklaring
Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacy Verklaring. Indien AsmaraKlank mocht besluiten haar Privacy Verklaring te wijzigen, dan worden deze veranderingen direct opgenomen in deze Privacy Verklaring.

Vragen en verzoeken
Voor vragen of verzoeken over het privacybeleid van AsmaraKlank kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 010-4209371 of via e-mail: info@asmaraklank.nl

Toepasselijk recht
Op deze Privacy Verklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.